Dav

Abbreviation Dav
Citation Davvasaṃgaho with Avacūri. A Prakrit Text with Sanskrit Commentary by Ācārya Nemichandra. Ed by Gokul Chandra Jain and Rishabh Chandra Jain. (Prakrit Jainavidya Granthamālā 4). Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vidyalaya 1989.

Show reference(s) to this publication in the database